USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

Art. 197.

  § 1. Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

§ 2. Biegły sądowy powołuje się na przyrzeczenie złożone przy ustanowieniu go w tym charakterze.

§ 3. Do biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, 179–181, 187, 188 § 2 i 4, art. 190 oraz art. 191 § 1 i 3.