USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Art. 44. 

§ 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni.

§ 2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji.