Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2000 r. I SA/Wr 825/98

(...) zasada memoriałowa powinna być przez podatnika stosowana w odniesieniu do wszystkich kosztów danego roku, a nie może być stosowana incydentalnie. (...) nie można przy księgowaniu kosztów stosować jednocześnie zasady kasowej – dotyczącej poniesienia kosztów, i zasady memoriałowej – dotyczącej zarachowania kosztów.