APEL SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie intensyfikacji działań w obronie chrześcijan prześladowanych w różnych częściach świata

W wielu miejscach świata nasilają się akty nietolerancji i prześladowań wobec chrześcijan. Prowadzą one do coraz tragiczniejszych skutków. Liczne tego przykłady znajdujemy szczególnie w państwach Azji i Afryki. Współczesna Europa również nie jest wolna od symptomów tego zjawiska.

Rzeczpospolita Polska z uwagi na swoją wielowiekową tradycję tolerancji wyznaniowej ma szczególny moralny obowiązek upominania się o wszystkich ludzi, których dotyka prześladowanie ze względu na wiarę, niezależnie od tego, gdzie to zjawisko występuje.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela poparcia niedawnym rezolucjom Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, a także stanowisku Rady ds. Zagranicznych Unii Europejskiej potępiającym wszelkie przejawy nietolerancji, dyskryminacji i przemocy wobec chrześcijan.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz wszystkich ludzi dobrej woli o intensyfikację działań mających na celu zagwarantowanie swobody wyznania i wolności religijnej, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje również, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie dołożą wszelkich starań na rzecz ochrony chrześcijan na całym świecie.