AKT o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisany we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r.

(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1951 r. – Dz. U. Nr 17, poz. 132).

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

BOLESŁAW BIERUT

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu dwudziestym siódmym stycznia tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego pierwszego roku podpisany został we Frankfurcie nad Odrą Akt o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami o następującym brzmieniu dosłownym:

AKT

AKT

o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami.

über die Ausführung der Markierung der Staatsgrenze zwischen Polen und Deutschland.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej, pragnąc utrwalić w oparciu o wolę obydwu narodów nienaruszalną granicę pokoju i przyjaźni między obu narodami postanowili zawrzeć Akt o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami i wyznaczyli w tym celu swych pełnomocników:

Der Präsident der Republik Polen und der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik, geleitet von dem auf dem Willen beider Völker gestützten Wunsche, die unantastbare Friedens – und Freundschaftsgrenze zwischen den beiden Völkern zu festigen, haben beschlossen einen Akt über die Ausführung der Markierung der Staatsgrenze zwischen Polen und Deutschland abzuschliessen und zu diesem Zwecke ihre Bevollmächtigten ernannt:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej der Präsident der Republik Polen
Pana Stanisława Skrzeszewskiego, Herrn Stanisław Skrzeszewski,
Kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Leiter des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten,
Prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik
Pana Georga Dertingera, Herrn Georg Dertinger,
Ministra Spraw Zagranicznych, Minister für Auswärtige Angelegenheiten,
którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie zgodzili się na następujące postanowienia: die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Formbefundenen Vollmachten über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:

Artykuł 1

Artikel 1

W wykonaniu art. 5 Układu między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisanego w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r. – obie Strony stwierdzają, że wymieniona w art. 1 tegoż Układu granica państwowa między Polską a Niemcami została wytyczona w terenie przez Mieszaną Komisję Polsko-Niemiecką, powołaną na zasadzie art. 3 wyżej wymienionego Układu.

In Erfüllung Art. 5 des am 6. Juli 1950 in Zgorzelec zwischen der Republik Polen und der Deutschen Demokratischen Republik unterzeichneten Abkommens über die Markierung der festgelegten und bestehenden polnisch-deutschen Staatsgrenze stellen beide Parteien fest, dass die in Art. 1 dieses Abkommens erwähnte Staatsgrenze zwischen Polen und Deutschland durch die auf Grund Art. 3 des obenerwähnten Abkommens einberufene Gemischte Polnisch-Deutsche Kommission im Gelänge markiert worden ist.

Artykuł 2

Artikel 2

Granica państwowa polsko-niemiecka przebiega zgodnie z opracowanymi przez Mieszaną Komisję dokumentami, wymienionymi w załączniku Nr 1, oraz mapą stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Aktu, które to załączniki i dokumenty są jego częścią integralną. Die polnisch-deutsche Staatsgrenze verläuft in Übereinstimmung mit den durch die Gemischte Kommission bearbeiteten, in Anlage Nr. 1 aufgeführten Urkunden, sowie mit der als Anlage Nr. 2 bei dem vorliegenden Akt befindlichen Karte. Diese Anlagen und Urkunden stellen einen integralen Teil dieses Aktes dar.

Sporządzono dnia 27 stycznia 1951 r. we Frankfurcie nad Odrą w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i niemieckim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

Ausgefertigt am 27. Januar 1951 in Frankfurt a/Oder in zwei Exemplaren, beide in polnischer und deutscher Sprache, wobei beide Wortlaute die gleiche Gültigkeit haben.
W dowód czego podpisali Akt niniejszy i zaopatrzyli go swymi pieczęciami. Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Akt unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.
L. S.
St. Skrzeszewski
Z upoważnienia In Vollmacht des Präsidenten der Republik Polen
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
St. Skrzeszewski
L. S.
L. S. G. Dertinger
Z upoważnienia In Vollmacht des Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik.
Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej

G. Dertinger

L. S.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ANLAGE Nr 1

Obie Strony stwierdzają, że wymienione w art. 2 Aktu dokumenty opracowane przez Mieszaną Komisję Polsko-Niemiecką do wytyczenia granicy państwowej, zgodnie z którymi przebiega w terenie linia granicy, są następujące:

Beide Parteien stellen fest, dass folgende, im Art. 2 des Aktes erwähnte Urkunden, nach denen die Linie der Staatsgrenze im Gelände verläuft, von der Gemischten Polnisch-Deutschen Kommission für die Markierung der Staatsgrenze bearbeitet worden sind:

1. Opis protokolarny przebiegu linii granicy państwowej między Polską a Niemcami sporządzony przy wytyczeniu granicy w dwóch egzemplarzach po trzy tomy, zawierający w języku polskim 646 stron i w języku niemieckim 584 strony.

1. Protokollarische Beschreibung des Grenzlinienverlaufs der Staatsgrenze zwischen Polen und Deutschland, ausgeführt anlässlich der Grenzmarkierung in zwei Exemplaren, jedes bestehend aus drei Bänden, die in polnischer Sprache 646 Seiten und in deutscher Sprache 584 Seiten enthalten.

2. Album map granicy państwowej między Polską a Niemcami w dwóch egzemplarzach, zawierających po 34 mapy ponumerowane, wraz z załącznikami 39 stron.

2. Kartenwerk der markierten Staatsgrenze zwischen Polen und Deutschland, bestehend aus 34 numerierten Karten, einschliesslich Anlagen – 39 Seiten, in zwei Exemplaren.

3. Album szkiców sieci geodezyjnej i pomiarów linii granicy państwowej między Polską a Niemcami w dwóch egzemplarzach, zawierających po 34 arkusze, wraz z załącznikami 36 stron.

3. Skizzenmape des geodätischen Netzes der markierten Staatsgrenze zwischen Polen und Deutschland, bestehend aus 34 Blattern, einschliesslich Anlagen – 36 Seiten, in zwei Exemplaren.

4. Katalog współrzędnych znaków granicznych i punktów geodezyjnych, ustawionych na granicy państwowej między Polską a Niemcami w dwóch egzemplarzach, każdy zawierający po 143 strony w języku polskim i niemieckim.

4. Koordinaten – Verzeichnis der Grenzzeichen und geodätischen Punkte für die markierte Staatsgrenze zwischen Polen und Deutschland, in zwei Exemplaren, in polnischer und deutscher Sprache, zu je 143 Seiten.

5. Album protokołów znaków granicznych (od Nr 755 do Nr 923) w dwóch egzemplarzach, każdy zawierający po 169 stron w języku polskim i niemieckim.

5. Sammlung der Protokolle über die Grenzzeichen (von Nr. 755 bis Nr. 923) in zwei Exemplaren, in polnischer und deutscher Sprache, jedes 169 Seiten enthaltend.

6. Protokół końcowy w dwóch egzemplarzach, każdy zawierający teksty w języku polskim (6 stron) i w języku niemieckim (5 stron).

6. Schlussprotokoll in zwei Exemplaren, jedes den Wortlaut in polnischer Sprache (6 Seiten) und in deutscher Sprache (5 Seiten) enthaltend.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami zostało stwierdzone, że ogólna długość wytyczonej linii granicy polsko-niemieckiej wynosi 460,4 km; z tego długość odcinka lądowego granicy według pomiarów geodezyjnych wynosi 51,1 km, długość odcinka wodnego (na rzekach i kanałach) określona sposobem graficznym według map granicy państwowej w skali 1 : 25 000 wynosi 389,8 km, a długość odcinka na wewnętrznych wodach morskich – 19,5 km.

In Übereinstimmung mit den obenangeführten Urkunden wurde festgestellt, dass die Gesamtlänge der markieren Staatsgrenze zwischen Polen und Deutschland 460,4 km betragt, wovon nach geodätischen Vermessungen 51,1 km auf den Landabschnitt der Grenze entfallen. Die im graphischen Verfahren nach den Karten der Staatsgrenze im Masstabe 1 : 25 000 bestimmte Lange des Wasserabschnittes (auf den Flüssen und Kanälen) beträgt 389,8 km und die Länge des Grenzabschnittes auf den inneren Meeresgewässern – 19,5 km.
G. Dertinger St. Skrzeszewski
St. Skrzeszewski G. Dertinger

Po zaznajomieniu się z powyższym Aktem uznajemy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzekamy, ze będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.


W Warszawie, dnia 25 kwietnia 1951 roku

Bolesław Bierut

L. S.
Prezes Rady Ministrów

J. Cyrankiewicz

Minister Spraw Zagranicznych
St. Skrzeszewski