W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 1) ) po art. 50a dodaje się w brzmieniu:

Konserwacja, naprawa i bieżące utrzymanie urządzeń technicznych do ważenia pojazdów jest finansowane ze środków budżetu państwa ujmowanych w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.”.

1. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wojewodowie przekażą a Główny Inspektor Transportu Drogowego przejmie na własność urządzenia techniczne do ważenia pojazdów.

2. Przekazanie urządzeń, o których mowa w ust. 1, nastąpi w drodze protokołów zdawczo-odbiorczych.

Ustawa wchodzi ...

Czytaj dalej