USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 1) , 2)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

1)   obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;

2)   zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;

3)   zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;

4)   zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1)   umowa zawarta na odległość — umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na ...

Czytaj dalej