USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu.

Art. 2. 1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

1)   dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;

2)   roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;

3)   zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;

4)   siedlisk przyrodniczych;

5)   siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

6)   tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;

7)   krajobrazu ...

Czytaj dalej