Poniżej jest treść skargi

Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

<adres>

za pośrednictwem
<organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy, adres >


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę>

Organ: <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy>


SKARGA
na bezczynność
<nazwa organu, czyli urzędu>

Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy>, zarzucając naruszenie
art.8, art.12, art.35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wnoszę o:

1) zobowiązanie
<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,

2) zobowiązanie
<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie,

3) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:

W toku postępowania administracyjnego miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

1. Dnia
<data>złożyłem podanie zawierające wniosek <tu opisujemy, czego żądaliśmy w podaniu>

2. Dnia <data>na podstawie art. 37 § 1 KPA złożyłem do organu II instancji czyli <nazwa organu wyższej - II instancji>, zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.

3. Dnia<data> złożyłem na podstawie art. 37 KPA zażalenie niezałatwienie sprawy do <nazwa organu wyższej - II instancji>Niestety organ wyższej instancji pozostawił moje zażalenie dotychczas bez odpowiedzi. W załączeniu przekazuję kopię mojego zażalenia


<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy>
dotychczas nie wydał stosownego aktu administracyjnego, co oznacza że od dnia złożenia mojego podania do dziś mój wniosek nie został rozpoznany. Tym samym organ naruszył art. 35 § 3 KPA, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 KPA oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 KPA .

Za uzasadnione w związku z tym należy uznać zobowiązanie
<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie na podstawie art. 38 KPA

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona stosownie do wykładni prawa dokonywanej przez sądy administracyjne, przykładowo w Wyroku NSA z dnia 19 kwietnia 2012 (sygn. akt II OSK 321/12) zauważono "O bezczynności organu administracji publicznej, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. możemy mówić, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności."
Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa:
„Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.” Zaś w tezie wyroku NSA z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12) zauważono: "O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.). Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ"


Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.

PodpisZałączniki:
1) odpis skargi


Koniec treści skargi