2045

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

z dnia 14 listopada 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek 2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zasadnicze wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zabawek;

2) procedurę oceny zgodności;

3) minimalne kryteria, jakie powinny być uwzględnione przy notyfikowaniu jednostek;

4) sposób oznakowania zabawek;

5) wzór znaku ...

Czytaj dalej