Określa się wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał przed dniem 2 stycznia 2012 r., stosuje się wzór deklaracji uproszczonej określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 158, poz. 1066).

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 158, poz. 1066).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L ...

Czytaj dalej