ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

Na podstawie art. 90 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Notariusz prowadzi, według ustalonych wzorów, następujące księgi notarialne:

1) repertorium A,

2) repertorium P,

3) księgę depozytową,

4) dziennik przesyłanych dokumentów,

5) dziennik korespondencyjny,

6) skorowidze alfabetyczno-numerowe.

2. Notariusz prowadzi również księgi i wykazy, których obowiązek prowadzenia wynika z odrębnych przepisów, zwłaszcza finansowych.

3. Liczbę kart w księgach wymienionych w ust. 1 ...

Czytaj dalej