USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 1)

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie:

1)   prac geologicznych;

2)   wydobywania kopalin ze złóż;

3)   podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;

4)   podziemnego składowania odpadów;

5) 2) podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla.

2. Ustawa określa także:

1)   wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku z wykonywaniem działalności, o której mowa w ust. 1;

2)   zasady wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością ...

Czytaj dalej