…………………………, dnia ................

 

 

 

Sąd Okręgowy w ……………...

I Wydział Cywilny

Sekcja do Rozpoznawania Spraw o Rozwód i Separację

 

 

Powód(ka): ......................................., zam. ...............................................

                           (Imię i nazwisko)                       (dokładny adres zamieszkania)

 

Pozwany(a): ...................................., zam. .................................................

                             (Imię i nazwisko)                    (dokładny adres zamieszkania)

 

 

POZEW O ROZWÓD

 

Wnoszę o:

  1. 1)rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu ................. w USC w ............................. przez rozwód bez orzekania o winie (z winy powoda(dki), z winy pozwanego(nej), z winy obu stron); 

  2. 2)powierzenie powodowi(dce) .................................. władzy rodzicielskiej nad synem (córką) ................................. ur. dnia ...................... w ......................................; 

  3. 3)zobowiązanie pozwanego(nej) do ponoszenia kosztów utrzymania syna (córki) w kwocie ................ zł miesięcznie; 

  4. 4)zasądzenie od pozwanego(nej) na rzecz powódki(a) kosztów procesu wg norm przepisanych. 

 

Nadto wnoszę o wezwanie na rozprawę świadków (imiona, nazwiska  i dokładne adresy - dot. TYLKO jeżeli powód(ka) wnosi o orzeczenie winy małżonka).                                                        

 

 

UZASADNIENIE

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................

       (własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

  1. 1)odpis pozwu, 

  2. 2)odpis zupełny aktu małżeństwa, 

  3. 3)odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci. 

 

Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

Jeżeli równocześnie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych należy dołączyć do pozwu:

  1. 1)zaświadczenie o wysokości dochodów, 

  2. 2)oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania powódki(a) na druku urzędowym.