USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa normuje:

1)   zobowiązania podatkowe;

2)   informacje podatkowe;

3)   postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;

4)   tajemnicę skarbową.

Art. 2. § 1. Przepisy ustawy stosuje się do:

1)   podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe;

2)   (uchylony)

3)   opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych;

4)   spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, należących do właściwości organów podatkowych.

§ 2 ...

Czytaj dalej