POSTANOWIENIE z dnia 8 września 2006 r. II CSK 110/06

Jeśli jeden z małżonków przydział własnościowego spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego otrzymał przed ślubem, ale do przeniesienia własności doszło po ślubie, to dom wchodzi do majątku wspólnego małżonków. (...) Zacząć trzeba od stwierdzenia (...) że przy istnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej obowiązuje zasada zapisana w art. 32 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, według której dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Wyjątki wymieniono w art. 33. Wskazana zasada dotyczy również sytuacji (...) gdy nabycie prawa następuje wskutek realizacji roszczenia powstałego przed ślubem ...

Czytaj dalej