USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Art. 518. Od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje apelacja. Na inne postanowienia sądu pierwszej instancji, w wypadkach wskazanych w ustawie, przysługuje zażalenie.

Czytaj dalej