Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ...
Ustawa o samorządzie powiatowym
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. 1. Powiat wykonuje określone ...
Ustawa o samorządzie województwa
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. 2. 1) Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub samorządzie województwa, należy przez to rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz ...
Ustawa o samorządzie terytorialnym
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. 2) Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz ...
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Ustawa określa zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz zasady i tryb wydawania dzienników urzędowych. 2. Zasady i tryb ogłaszania umów międzynarodowych, a także układów zbiorowych ...
Ustawa o Trybunale Stanu
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1) 1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes ...
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Trybunał Konstytucyjny, zwany dalej „Trybunałem”, jest organem władzy sądowniczej, powołanym do badania zgodności z Konstytucją aktów normatywnych oraz wykonywania innych zadań określonych w Konstytucji. Siedzibą Trybunału jest ...
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa: 1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody; 2) tryb powoływania i odwoływania wojewody;
Ustawa o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rada Ministrów (Rząd) działa kolegialnie. 1. Rada Ministrów, wykonując ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach. ...
Uchwała Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu otwiera Marszałek-Senior powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród najstarszych wiekiem posłów. 2. Marszałek-Senior pełni funkcję do wyboru Marszałka Sejmu. 3. Podczas ...
Kodeks wyborczy
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów: 1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Prezydenta ...
Ustawa o stanie klęski żywiołowej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa tryb wprowadzenia i zniesienia stanu klęski żywiołowej, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu klęski żywiołowej. Stan klęski ...
Zamknij
Zamknij