Art. 3. Ustawa o świadczeniach rodzinnych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) dochodzie — oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ...
Ustawa o ochronie danych osobowych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie ...
Rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, zwanego dalej „wywiadem”; 2) wzór kwestionariusza wywiadu; 3) wzór oświadczenia o stanie majątkowym; 4) wzór oświadczenia, o którym mowa ...
Rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi: 1) do 10 000 zł – 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł; 2) ponad 10 000 zł do 50 000 zł – 3% wartości ...
Art. 154. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. 47) W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po ...
Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustala się następujące wzory urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi: 1) wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPF”, dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie ...
Art. 119. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli: 1) decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania ...
Art. 219. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. § 2. Opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na ...
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy ...
Skarga do WSA wzór
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Poniżej jest treść skargiMiejscowość, dnia <data>.DoWojewódzkiego Sądu Administracyjnego<adres>za pośrednictwem <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy, adres >Skarżący: <imię i nazwisko, adres ...
Art. 37. Kodeks postępowania administracyjnego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy ...
Art. 207. Prawo o szkolnictwie wyższym
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. 319) Do decyzji, o których mowa w art. 169 ust. 10 i 11 oraz art. 196 ust. 3, decyzji podjętych przez organy uczelni, kierownika ...
Zamknij
Zamknij