Rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, zwanego dalej „wywiadem”; 2) wzór kwestionariusza wywiadu; 3) wzór oświadczenia o stanie majątkowym; 4) wzór oświadczenia, o którym mowa ...
Rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi: 1) do 10 000 zł – 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł; 2) ponad 10 000 zł do 50 000 zł – 3% wartości ...
Art. 154. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. 47) W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po ...
Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustala się następujące wzory urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi: 1) wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPF”, dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie ...
Art. 119. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli: 1) decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania ...
Art. 219. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. § 2. Opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na ...
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy ...
Skarga do WSA wzór
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Poniżej jest treść skargiMiejscowość, dnia <data>.DoWojewódzkiego Sądu Administracyjnego<adres>za pośrednictwem <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy, adres >Skarżący: <imię i nazwisko, adres ...
Art. 37. Kodeks postępowania administracyjnego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy ...
Art. 207. Prawo o szkolnictwie wyższym
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. 319) Do decyzji, o których mowa w art. 169 ust. 10 i 11 oraz art. 196 ust. 3, decyzji podjętych przez organy uczelni, kierownika ...
Art. 179. Prawo o szkolnictwie wyższym
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. 268) Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość ...
Art. 218. Kodeks postępowania administracyjnego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej 10) obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów ...
Zamknij
Zamknij